Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.partnerzy.pl oraz Polityka prywatności

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania z serwisu www.partnerzt.pl przed rozpoczęciem jego użytkowania. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na co najmniej jeden z warunków, prosimy o opuszczenie tej strony.

 

1. Autorstwo i własność

 

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.partnerzy.pl, zwany dalej Serwisem jest własnością i jest utrzymywany przez firmę PARTNERZY Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-229 przy ul. Grunwaldzkiej 28/3 (zwaną dalej PARTNERZY). Adres e-mail służący do kontaktów w kwestiach związanych z Serwisem to biuro@partnerzy.pl

 

Administratorem strony internetowej oraz Administratorem danych osobowych jest firma: Partnerzy Nieruchomości Sp. z o. o., NIP: 9571066422, REGON: 22174604000000, KRS: 0000558095, adres: Al. Grunwaldzka 28/3, 80 – 229 Gdańsk.

 

2. Zobowiązanie użytkownika

 

Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Serwis został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:

a) Przeglądarka: Google Chrome 56+, Mozilla Firefox 51+, Internet Explorer 11, Safari 10+, Opera 2017+ 

b) System operacyjny: Microsoft Windows 8+, OSX/MacOS 10.7+

c) Wymagania sprzętowe: procesor Intel Core i3+ lub kompatybilny, 2+ GB RAM

 

Używając naszego Serwisu, zobowiązują się Państwo korzystać z niego wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. 

 

Jako administrator wyrażamy zgodę na przeglądanie stron internetowych Serwisu, drukowanie i kopiowanie fragmenty Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.

 

Podając nam swoje dane osobowe lub korzystając z naszego Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób i zgodnie z celami opisanymi poniżej poprzez zaznaczenie odpowiedniej klauzuli zgody. Wyrażenie zgody przez Państwa jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach jej brak uniemożliwi nam podjęcie działań na Państwa rzecz. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez stanowi ww. zgoda. Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: biuro@partnerzy.pl.  Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

3. Postanowienia ogólne

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych nam informacji. Polityka prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Państwa bezpośrednio lub za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego, w takim wymiarze w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z:

– Ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku,

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] 

Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszystkie osobiste informacje o użytkowniku, takie jak: imię, nazwisko, firma, stanowisko w firmie, adres e-mail, telefon, adres pocztowy.

 

4. Zawartość Serwisu

 

Serwis przedstawia informacje o firmie PARTNERZY i o naszej ofercie, o naszych pracach dla poszczególnych klientów, oraz materiały dotyczące problematyki świadczonych przez nas usług. Zastrzegamy sobie prawo do decydowania o zawartości serwisu, dokonywanych w niej zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Serwis zawiera również formularze umożliwiające przesłanie zapytania do naszej firmy.

 

Serwis zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez PARTNERZY, jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je na Serwisie, PARTNERZY nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Żaden spis usług prezentowany za pośrednictwem Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i art. 12 Prawa działalności gospodarczej.

 

5. Zbieranie danych anonimowych

 

Nie rejestrujemy żadnych prywatnych danych podczas Państwa wizyty na Serwisie. Mogą Państwo korzystać ze strony anonimowo. Automatycznie rejestrujemy tylko informacje techniczne, takie jak nazwa dostawcy Internetu, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, adres strony, z której zostali Państwo przekierowani do naszego Serwisu, ilość i daty Państwa wizyt oraz historia przeglądanych podstron. Dane techniczne są analizowane tylko i wyłącznie pod kątem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności Serwisu.

 

6. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:

1. Aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub zrealizować zamówienie.

2. Aby zapewnić Państwu dostęp do naszej usługi lub dostarczyć dodatkowe informacje o usłudze.

3. Aby poinformować Państwa o nowych produktach i usługach w naszej ofercie.

4. Aby informować Państwa na bieżąco o tematach, którymi według nas mogą być Państwo zainteresowani.

5. Do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów.

6. Do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku.

7. Do administrowania Serwisu i podniesienia jakości naszych usług.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:

 

1. Imię i nazwisko,

2. Adres e-mail,

3. Numer telefonu.

 

7. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

 

Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa powyżej, w

tym w szczególności do:

a. wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez Użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: biuro@partnerzy.pl

b. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przekazywane są im niezwłocznie po zebraniu ich danych osobowych. Dostępne są one również pod adresem strony internetowej: http://www.partnerzy.pl/rodo

 

8. Przekazywanie danych osobowych

 

Zobowiązujemy się, że bez dodatkowego upoważnienia, nie będziemy sprzedawać ani udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim, z wyłączeniem instytucji państwowych, uprawnionych do otrzymywania i przetwarzania tych danych. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe umowy prawne.

 

9. Ograniczenie gwarancji, wyłączenie odpowiedzialności

 

Dokładamy wszelkich starań w zakresie poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Regulaminie. Nie odpowiadamy w szczególności za:

a) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,

b) treści reklam i ogłoszeń umieszczanych w ramach Serwisu,

c) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;

d) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu,

e) szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;

f) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem,

 

Nie udzielamy Użytkownikowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w systemie komputerowym lub utratę danych wynikającą z użytkowania Serwisu. Zawartość Serwisu jest udostępniona w formie “jak jest”, oraz na podstawie “dostępności” bez żadnych gwarancji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych. Partnerzy Nieruchomości sp. z o.o. nie będzie pociągana do odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające lub związane z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Serwisu, jej zawartości lub zamieszczonych w niej linków. Odpowiedzialność Administratora za Wady określają przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym oraz Prawie konsumenckim.

 

10. Zagrożenia

 

Wskazujemy ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:

a) Spam;

b) Wirusy;

c) Konie Trojańskie,

d) Ataki hakerskie.

 

Jako administrator podejmujemy działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności poprzez:

a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;

b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu Spamu.

 

11. Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Serwisu internetowego.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 

12. Uwagi

 

Jeśli mają Państwo pytania czy uwagi dotyczące naszej polityki prywatności lub jakiejkolwiek części naszego Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@partnerzy.pl.

 

Komunikacja z Administratorem z wykorzystaniem Środków Komunikacji Elektronicznej jest wolna od dodatkowych opłat. Użytkownik ponosi jedynie koszty wynikające z umowy zawartej z operatorem albo inną osobą trzecią świadczącą na jej rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość (np. dostawca Internetu, operator sieci komórkowej, itp.).

 

13. Reklamacje

 

1. Reklamacje kierować należy do Spółki poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na podstronie: http://www.partnerzy.pl/zglos-nieprawidlowosc  lub na adres e-mail: biuro@partnerzy.pl

2. Reklamacja powinna zawierać:

a. wskazanie uwag Użytkownika względem Serwisu,

b. dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające odpowiedź na reklamację.

3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników, które opierają się na nieznajomości niniejszego

Regulaminu nie będą rozpatrywane, a Użytkownik otrzyma wyłącznie informację od Spółki z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia.

 

14. Zmiana regulaminu

 

1. O zmianach regulaminu i ich zakresie Użytkownicy będą informowani poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie www Serwisu.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce Regulamin. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu lub świadczonych usług elektronicznych, za zgodą Stron mogą być rozwiązywane w drodze mediacji. W innych przypadkach sprawy rozstrzygane są rzez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

15. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.01.2018 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy:

a) ustawy o ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku,

b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku

c) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219,

d) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800),

e) Kodeksu cywilnego.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © partnerzy.pl 2017

Projekt brandapart

Na tej stronie używamy plików cookies.
Więcej informacji można przeczytać TUTAJ .